Курсът има за задача да запознае студентите с основните конструктивни особености и принципи на работа на електрическите машини ,както и техните експлоатационни характеристики и параметри . Задачата на курса е, студентите да се запознаят с основната силова елементна база използувана при изграждането и експлоатацията на ВЕИ и Електроснабдяването и електрообзавеждането в индустрията и различни фирми. В изучаваната дисциплина се ползуват знания придобити от студентите по дисциплините „Електротехника” и”Измервание в електротехниката и електрониката”