Курсът по “Експлоатация на енергийна инфраструктура” има за цел да запознае студентите с принципите и методите за експлоатация управление и изграждане на системи за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия. Отделено е внимание на специфичните особености на електропреносната и електроразпределителна системи, от гледна точка на тяхното единно управление в ЕЕС.