Учебната програма по дисциплината Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение има за цел да формира знания и практически умения в областта на дистанционно наблюдение на системи от алтернативни енергиини системи от този клас. Учебната дисциплина е насочена към инженери с образователна степен „бакалавър”, желаещи да усвоят най-новите методи за измерване и дистанционен мониторинг приложими при възобновяемите енергийни източници. Учебният материал разисква спецификите при измерване и контрол, като тази техника показва множество слаби и силни страни с което ще запознаем в този курс на обучение.