Учебният курс по Контролинг формира знания и умения за ползване на възможностите на контролинга като ефективен подход за управление на фирмите в дългосрочна перспектива.Внимание се отделя на същността на контролинга, ролята на контролинга в различните фази на управление, различните видове контролинг, основния и помощен инструментариум за контролинг, процесите по разработване и внедряване на контролинг система. Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите. Използваните дидактически средства и подходи позволяват проблематиката на контролинга да се поднесе по достъпен начин на студентите.