Обучението по дисциплината предоставя знания и информация за сключването, изменението и прекратяването на трудовите договори, за определянето на съдържанието на трудовите правоотношения при преценка на спецификата на изпълняваните трудови функции от работници и служители. Отделено е внимание на съдържанието на договорите за изработка и поръчка и тяхното отличаване от трудовите договори, на трудовите съдебни спорове, както и на действащите нормативни правила относно равното третиране на работниците и служителите и недопускането на дискриминация на работното място.