Дисциплината е предназначена за студенти неспециалисти в областта на счетоводството. Дисциплината „Счетоводство за мениджъри“ включва набор от теми, целящи придобиването на основни познания по счетоводство, даващи им възможност да могат да четат и използват данни от текущото и периодичното счетоводно отчитане, респ. от финансовите отчети на предприятието, както и да изчисляват основни финансови съотношения, да ги анализират и оценяват, да изработват и вземат управленски решения.