Курсът е предназначен за студенти от специалност 'Право', 5 курс, редовно и задочно обучение

Гражданско процесуалното право (“ГПП”) е основна дисциплина, занимаваща се с проблемите на защитата на нарушени и застрашени от нарушаване граждански материални субективни права (в най-широк смисъл), а така също и с принудителното осъществяване на такива права. Наред с проблемите на общия исков процес и особените искови производства, в дисциплината се включва материята на производствата по обезпечение и принудително изпълнение. По традиция се изучават и т.нар. “охранителни производства”.