Магистърска в ЦЮН - Задължителна за специалността “Администрация и управление на системата за национална сигурност”