Курсът "Комуникационна политика" въвежда в теорията и практиката на един от основните елементи на маркетинговия микс – комуникационната политика. Маркетинговите комуникации са не само най-видимият и широко дискутиран инструмент на маркетинг микса, с голямо въздействие върху обществото и бизнеса, но и един от най-увлекателните и предизвикателни. В курса се разглеждат съвременните подходи за планиране на маркетинговите комуникации. Поставя се акцент върху интегрирането на промоционните инструменти: реклама, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността, лични продажби за постигане на максимално въздействие и резултати.