В качеството си на концепция за фирмено управление маркетингът се свързва първоначално с пазара на индивидуалните потребители, които купуват потребителски стоки ( за крайно потребление). В2В маркетингът (наричан още „Индустриален маркетинг“, „Маркетинг на инвестиционни стоки“, „Маркетинг към организации потребители“), който е адресиран към пазара на организациите потребители по повод размяната на инвестиционните стоки (за междинно потребление), се развива много по-късно. Необходимостта от обособяването му е обусловена от съществените различия между пазара на организациите потребители и пазара на индивидуалните потребители и от особеностите на инвестиционните стоки. Независимо от различията обаче основните постановки на потребителския маркетинг (В2С маркетинг) са валидни за маркетинга на инвестиционни продукти. Курсът е организиран според логиката на класическата маркетингова теория, която е отправен пункт за изясняване на специфичните проблеми в В2В маркетинга.