Дисциплината “Маркетинг” е включена в задължителния университетски блок от дисциплини на БСУ. Курсът условно е разделен на две части. Първата част представлява въведение в маркетинга: разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и процеса на техния анализ; проучва се същността на маркетинговите изследвания и начините на изграждане на маркетингова информационна система; изучава се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; представя се процесът на разработване на целевия пазар на фирмата. Втората част разкрива същността и особеностите на елементите на маркетинговия микс. В логическа последователност се изяснява процесът на формиране на: продуктовата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната политика на организацията.