Дисциплината е насочена към даването на знания и умения за бизнес планирането, стартирането и развитие на малък бизнес – актуална област и най-важния инструментариум в обучението по предприемачество. В дисциплината се стъпва и надгражда върху знанията на студентите придобити до момента на последната година от обучението им в БСУ. Методите за овладяването на допълнителни знанията и придобиването на практически опит в бизнес планирането са свързани както с конкретната разработка на бизнес план, така и със запознаване с примери и ситуации на фирми стартиращи или развиващи бизнеса си, главно чрез казуси. Всичко това е дублирано в средата на университетската електронна платформа със съответстващите на методите интерактивни инструменти и форми за попълване и мониторинг, осигуряващи двупосочната комуникация.