Публична администрация, І курс, редовно и задочно обучение, бакалавър, магистър, 2011/2012