Дисциплината има за цел да систематизира и обобщи знанията на студентите относно информационната сигурност в Интернет среда. Разглеждат се основните видове заплахи и уязвимости от страна на сървъра и клиента, както и съответните защити. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит.