Застрахователни измами " е специализирана учебна дисциплина , която изучава както нормативната уредба във връзка със застрахователните измами , така и техните видове и специфика . Специално внимание се отделя на механизмите за превенция от страна на финансови институции , като се дават базисни познания за функционирането на вътрешните контролни системи , звената за вътрешен одит и нормативно съответствие . В курса се разглеждат още въпроси , свързани с регулаторната и надзорна рамка за противодействие на застрахователните измами , възприетите мерки в областта на вътрешно - застрахователния нормативен контрол , профилът на службите за противодействие на застрахователни измами и използвания от тях инструментариум .