Дисциплината Анализ на финансовите отчети дава знания на студентите за извършването на анализ на данните, съдържащи се в годишните финансови отчети на предприятието, с цел информационно обосноваване на управленските решения за имущественото и финансовото състояние, приходите и разходите на предприятието в съответствие с действащата нормативна уредба. Акцентира се на аналитико-управленските аспекти на функциониращия капитал, на приходите и разходите като стратегически фактори за увеличаване на печалбата.