Учебната дисциплина “Банки и банково дело” третира съвременното учение за банковото предприятие и има за цел да предостави необходимите познания у студентите за традиционното и модерното банкиране. Лекционният курс дискутира темите за възникването, развитието и ролята на банките и банковата професия, генераторте на доверието към банките, основните банкови операции, анализи, изчисления и прогностични техники. Отделя се внимание и на централното банкиране, на надзора от страна на БНБ, както и на международните финансови институции и тяхната роля в съвременния финансов свят.