Учебният курс по Банково счетоводство формира знания, умения и опит в отчетноинформационното осигуряване на банковите технологии и мениджмънт. Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите във финансовия сектор на икономиката. Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното банкиране да бъде поднесена по един достъпен начин на студентите.