Учебният курс по бюджетно счетоводство формира знания, умения и опит в отчетно информационното осигуряване на бюджетния процес. Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите във финансовия сектор на икономиката. Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното бюджетиране да бъде поднесена по един достъпен начин на студентите.