Дисиплината е една от основните задължителни дисциплини в учебния план на специалност "Туризъм" в бакалавърската степен на обучение. Нейната цел е да формира изходящи знания, необходими за усвояване на останалите профилиращи дисциплини. По своя характер тя е въвеждаща, което определя и нейния предмет - изучаване на общите въпроси от теорията за туризма, икономическите и институционални аспекти на това съвременно социално-икономическо явление.