Дисциплината предоставя професионални знания относно основните форми на външнотърговска дейност. В хода на обучение магистрите се запознават с особеностите на подготовка,сключване и изпълнение на външнотърговската сделка. Изучават се видовете оферти. Магистрите се запознават с международните търговски термини. Целта е да се формират знания за интердисциплинарната природа на външнотърговската сделка. В хода на лекционния курс магистрите се запознават с документооборота на ВТС. Изучават се възможностите за използване на Интернет за подготовката и изпълнението на различните видове сделки. На основата на външнотърговската експортна/импортна сделка се изучават посреднически, компенсационни и специфични операции. Лекционният курс предоставя знания за ролята на външнотърговския режим/ Митнически, Валутен/ при подготовката и изпълнението на различните видове сделки. Студентите се запознават с взаимодействието между подготовката и изпълнението на ВТС и двустранните и многостранни спогодби. Внимание се отделя и на някои видове комплексни външноикономически операции, като се акцентира на принципите, подходите и конкретните форми на развитие на взаимоотношенията в стратегическите съюзи.