С включването на дисциплината Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС в учебния план на магистърската програма по Счетоводство, се отговаря на потребността на специалистите с висша квалификация. След като са изучили последователно въпросите на текущото счетоводно отчитане, следва да се запознаят с нормативните изисквания, свързани с периодичното обобщаване на счетоводната информация и нейното представяне във финансовите отчети на стопанските предприятия. Дисциплината дава знания за прилаганите Национални и Международни счетоводни стандарти в счетоводно отчетния процес на предприятието. При преподаването на учебното съдържание е възприет принципът на съпоставимост между националните и международните Счетоводни стандарти, и в съответствие със Закона за счетоводството. В този смисъл дисциплината позволява на обучаваните да натрупат знания и умения, свързани с практическото прилагане на Международните счетоводни стандарти (МСС) и на Националните счетоводни стандарти (СС). От методическа гледна точка при разглеждане на учебното съдържание се дава предимство на принципните постановки при разкриване съдържанието на отделните приложими Счетоводни стандарти.