Европейският съюз е съдба на България. Дисциплината „Европейска интеграция“ дава комплексни теоретически и практически знания за генезиса, еволюцията и развитието на европейската интеграция. Особено важни са икономическата политика на евросъюза, неговите финансови стратегии, политиката за икономическа и социална кохезия, проблемите, които съпътстват процеса на интеграция, стратегията на евросъюза към разширяване и формиране на водеща геополитическа и геоикономическа роля в глобалния свят. Високи са изискванията за успешно членство на България по спазване на копенхаагските и маастрихстките критерии, за ефективно функциониране на българската икономика в евросъюза, което налага непрекъснато актуализиране на знанията и информацията за сложните и многоаспектни процеси в ЕС. Опитът от членството на България в Европейския съюз показа острата необходимост от добре подготвен национален капацитет на национално и субнационално равнище за управление на европейски програми и проекти. Членството в еврозоната и Шенгенското пространство изисква допълнителни сериозни усилия от страна на България.