Дисциплината разглежда специфичните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в селскостопанските предприятия. Акцентира се на същностната характеристика на всеки от обектите на счетоводството в селскостопанските предприятия, характеризират се използваните сметки за счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, присъщи за селскостопанските предприятия, характеризират се възможните счетоводни записвания