Дисциплината “Стратегическо управление на туризма” е предназначена за студентите (редовно и задочно обучение) от специалността “........” на образователно–квалификационната степен “Магистър” на БСУ. В нея са включени основните проблеми на теорията и практиката на стратегическото управление на туризма в национален и международен аспект. Учебното съдържание включва принципите, методите и техниките на приложение на стратегическото управление в сферата на туризма. Програмата е структурирана в тринадесет основни теми. Съобразно теоретико- методологическите основи на стратегическото управление и специфичните особености на туризма, като обект на управленско въздействие, са обхванати въпросите на субектите в процеса на управление, анализ на средата, формулирането и избора на мисия, цели и стратегии, както и механизмите на реализация и контрол. Разгледани структуроопределящите компоненти на туризма, институционалната му рамка и фирмено управление, екологичните, социалните и културните аспекти. и отговорности. Обхванати са и разработването на туристическа политика на национално, регионално и местно равнище, формулирането и реализацията на различните видове туристически стратегии. Общо лекциите са 30 часа, в които се включват и семинарни занятия.