Курсът има за цел да даде на студентите знания за същността и начините за формулиране на количествени модели в управлението на бизнеса, както и умения за използването на методи за тяхното решаване. Съществено внимание се отделя на интерпретацията на решенията на моделите, с оглед използуването им за подготовка на управленски решения. Проследяват се логическата същност на моделите, познавателните им възможности и практическа приложимост. Разглеждат се условията за практическото прилагане на методите, както и рисковете за грешки и деформиране на изводите и заключенията. Конкретното приложение на количествените методи се илюстрира с примери от реалната бизнес практика.