Учебната дисциплина формира основни знания за икономическите школи и подходи към икономиката в следната историко-логическа последователност: корени на икономическата мисъл, либерално-класически теории (утилитарен подход към икономиката), историко-социологически теории (органически подход), марксистки теории (социал-радикален подход), неокласически теории (маржинален подход), еволюция на историко-социологическите теории (институционален подход) и съвременни икономически теории. Особено място е отделено на класическите и съвременни аспекти на кейнсианската и монетарната икономическа доктрина. В програмата се акцентира на оптимистичните, песимистичните нотки и тенденции на икономическата мисъл. Посочват се реалните връзки на теоретичните възгледи на икономическите школи с практическата реализация на актуалните програми на съвременните правителствени администрации.