Информационните технологии са вече неизменен фактор при решаването на управленски и икономически задачи. Дисциплината въвежда студентите от ЦИУН на БСУ в основните насоки при използването на съвременната компютърна техника в бизнеса. Тя им дава основа за решаване на много задачи при икономическата обработка на информацията. Дисциплината е задължителна за студентите от всички специалности на ЦИУН редовна и задочна форми на обучение.

В рамките на курса за обучение студентите се запознават с приложението на новите информационни и комуникационни технологии при извършването на необходимите процедури (технологични операции) над информацията с цел същата да бъде приспособена за нуждите на специалистите при изготвянето на различни видове отчети, осъществяването на контрол и анализ  на дейности и операции, при договориране и водене на бизнес кореспонденция, при вземането на управленски решения. Придобитите по време на обучението знания, умения и компетенции са качествен и съществен фундамент за бъдещото развитие и професионална реализация на студентите от ЦИУН на БСУ.