Дисциплината „Маркетинг на потребителските продукти” се чете от учебната 2000/2001 г. пред студенти от специалност „Маркетинг” на ОКС „Магистър”. Учебната програма е изградена в съответствие с изискванията на съвременната пазарна икономика и стандартите в икономическата дейност при производството и предлагането на потребителските блага, приети от Европейския съюз. В програмата са отчетени както теоретическите и практическите познания в областта на маркетинга на потребителските блага, така и съвременните проблеми и решения в тази област. Дисциплината има възлово място в процеса на формиране на системата от научни знания, умения и навици, необходими за професионалиста-маркетолог. Основавайки се на общите и специфичните знания (получени най-вече по дисциплината „Маркетинг”) обучението се явява не само пряко и логическо тяхно продължение (в смисъл на разширяване, задълбочаване, развитие и интегриране), но и в смисъл на усвояване на нови знания, на формиране на навици и практически умения.