В учебната дисциплина МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА се осъществява теоретична и практическа подготовка за усвояване на необходимите знания и умения за провеждане на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап. Курсът съдържа основни теоретични понятия и теореми, които се изучават в училищния курс по математика в съответствие с ДОИ и учебните планове. Практическата работа на курсистите е свързана с решаване на задачи и самостоятелна работа за разработване на варианти на учебни занятия, разработване на дидактически материали и др. Основна цел е да се формира теоретична и методическа подготовка на курсистите за преподаване на Математика (задължителна подготовка). Очаква се курсистите да задълбочат своите знания и умения както в областта на математиката, така и за използване на съвременни методически подходи и техники при организация на учебния процес.