marketing mng.pngmarketing mng.png
Лекционният курс е разработен за студентите от магистърската програма на специалност “Маркетинг” за завършили същата специалност и за завършили друга икономическа или неикономическа специалност. В програмата са включени най-новите теоретични схващания във връзка с промените, настъпили в маркетинга вследствие на дигиталната икономика, същността на концепцията “маркетинг на взаимовръзките”, съдържанието на понятието „лоялност” и „пожизнена стойност на клиента” като са представени и стратегиите за задържане на клиентите, управлението на ключови клиенти, както и възможните показатели, които формират маркетинговата отчетност. В лекционния курс се разглеждат и най- важните подходи и методи за успешно прилагане на маркетинг на взаимовръзките чрез Интернет. Заключителният раздел дава възможност на студентите да се запознаят с функциите и предимствата на въвеждане на система за CRM (Customer Relationship Management) в компанията.