Дисциплината „Управление на екипи” е предназначена за специалистите в областта на икономиката и управлението и по-специално - управлението на човешките ресурси. Нейното съдържание представя ключовите концепции и идеи в широка гама от области, като се стреми да предложи на студентите оптимално съчетание между теоретични знания и практически приложими техники в областта на управлението на групите в трудови условия. Изграждането на професионалните компетенции се постига чрез класически основни и спомагателни методи. Основните учебни материали са свързани със съдържанието на лекционния курс, а в допълнение се предлагат задачи за самоподготовка. Лекционният курс е условно разделен на два големи тематични блока и е разработен в шест основни модула. Включените общо 13 теми са ориентирани към доказали своята ефективност знания и умения и са конструирани така, че да осигуряват последователност при усвояването на материята. Задачите за самоподготовка включват тестови въпроси, психологически тестове, въпроси за размисъл и практически задания. Те подпомагат осмислянето на учебния материал, като създават условия за затвърждаване на знанията и придобиване на умения за практическо приложение на теоретичните концепции, усвоени по време на лекционния курс.