ЛЕКЦИОННИЯТ КУРС Е РАЗРАБОТЕН ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “МАРКЕТИНГ”-МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА- ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, КЪДЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДИСЦИПЛИНА И ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“. ЦЕЛТА НА КУРСА Е ДА ПРЕДСТАВИ МАРКЕТИНГА И КАТО УПРАВЛЕНСКА КОНЦЕПЦИЯ И КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ДИНАМИЧНА СРЕДА. В РАМКИТЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС СЕ РАЗГЛЕЖДА СЪЩНОСТТА НА МАРКЕТИНГ МЕНИДЖМЪНТА, ОСНОВНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ КАТО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СЕ ОТДЕЛЯ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ. ОБУЧЕНИЕТО ОБХВАЩА И ВАЖНИ ТЕМИ ОТНОСНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРГЕТ МАРКЕТИНГА“, “БРАНД МЕНИДЖМЪНТ“, KAKTO И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ. РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТЕПЕННОТО ИЗГРАЖДАНЕ И ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА КАТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО НА КОМПАНИЯТА, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ И НЕЙНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ (МАРКЕТИНГОВА МЕТРИКА).