Учебният курс по Управленско счетоводство формира знания, умелия и опит за изготвяне и ползване на вътрешнофирменни1 управленски отчети. Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите. Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното управленско счетоводство да бъде поднесена по един достъпен начин на студентите.