Дисциплината е предназначена за студентите от спец. Счетоводство и контрол (бакалавърска и магистърска степен), като е логическо продължение на дисциплините Счетоводство I и Счетоводство II. Тя дава по-задълбочени познания относно особеностите при отразяване на обектите на счетоводството в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, видовете оценки и тяхното приложение, както и отразяване на по-специфични моменти във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет