Лекционният курс е от блока на фундаменталните икономически дисциплини и се изучава от студентите от всички специалности в Центъра по икономически и управленски науки. Този курс е разработен с убеждението, че социологията е призвана да играе ключова роля в интелектуалния контекст на съвременния живот и сред социалните науки в частност. Тя е една от носещите колони на икономическото образование, особено в онази негова част, която касае разглеждането на фундаменталните икономически проблеми в социалния контекст от гледна точка на такива модерни дисциплини като маркетинга и мениджмънта.