Този курс на обучение е предназначен за студенти от магистърските програми в ЦХН, на които им предстои да разработят и защитят дипломна работа. За тази цел те трябва да придобият знания за спецификата и типологиите на научноизследователските методи, да се запознаят с методиката на провеждане на изследователската и експериментална дейност, с изискванията и процедурата за подготовка и провеждане на защита на дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър”. Обучението включва теоретична и практическа подготовка. Цели и очаквани резултати След успешното завършване на този курс студентите ще * познават различните методи за провеждане на научни изследвания; * владеят методологията на научното изследване; * познават процедурата по разработване и защита на дисертационен труд; * умеят да презентират резултатите от научно-изследователската дейност; * умеят да подготвят за публикации резултатите от своите научни изследвания. Предпоставки: Курсът предполага студентите да имат знания за същността и функциите на научния текст и за особеностите на научния стил, както и умения за разработване на курсов проект.