Учебният курс „Психология на аномалното развитие” е предназначен и адаптиран за студенти от магистърската програма „Социално консултиране и психология”. В съдържателен и структурен аспект дисциплината е базирана на принципите:
1) Осигуряване на естествена приемственост между придобитата подготовка в степен “бакалавър” и подготовката по магистърската програма;
2) Осигуряване на интердисциплинарни връзки с другите учебни курсове в магистърската програма;
3) Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитите компетентности от бакалавърската програма (като предпоставка) и с образователната стратегия на магистърската програма (като тенденция);
4) Разширяване и надграждане на теоретичната и специализираната подготовка чрез овладяване на специфични знания и компетентности.

В съдържателен аспект акцентите са ориентирани към: M
- базисни знания за психологията на аномалното развитие като самостоятелна научна област и в контекста на психологическите и социални науки;
- теоретични знания и практически умения за планиране и провеждане на диагностична процедура и оценка на лица с психофизически отклонения, за създаване на клинико-психологическата характеристика на конкретен случай;
- знания за диференциалните психологически характеристики на субкатегориите лица с психофизически отклонения;
- психосоциалните аспекти на социалното функциониране на лицата с психически и физически отклонения.

В структурно отношение учебната програма е изградена от шест тематични модула с фиксирана субструктура, свързани в логическа последователност, съобразно стратегическите цели на учебната дисциплина в контекста на цялостната магистърска програма.