Курсът е предназначен за обучаващи се в курс за придобиване на

квалификация "Учител по ..." ("Учител по математика и информатика" и

"Учител по икономика")