Курсът обучава студентите да разпознават и идентифицират признаците и формите на поведенчески отклонения извън случаите, предполагащи психиатрична диагноза. Във възрастов ракурс са разгледани някои видове проблемно поведение, типично за предучилищна и училищна възраст, както и форми на делинквентно (престъпно) поведение при юноши и хора в зряла възраст. Акцентът е върху методологията за оценка на риска за някои девиантни поведения. Разглеждат се модели, които могат да прогнозират манифестирането на подобен тип отклонения. Представят се методи за психологично оценяване, както и съответните подходи за консултативна работа със съответните индивиди.