Академичният курс е насочен към актуалните проблеми на педагогическата етика и деонтология, към морално-етичните параметри на ценностната система и поведението на учителя. Особено внимание се отделя на хуманната насоченост на педагогическия труд, на социалната презентация на педагога и стеоретипизацията на взаимоотношения „учител – родител – дете”, „учител – институции”, „учител – медии” и др.