Обучението в дисциплината е практическо и е насочено към овладяване на инструменти за диагностика в кризисни ситуации, която осигурява първична, експресна и надеждна ориентация в себевъзприятието на човека (детето) и в неговото възприятие на сложните му взаимоотношения с другите хора. Както при самоописанието чрез думи, така и чрез рисунките се изразяват основни характеристики на възприятието и самовъзприятие – ролеви, статусни, психологически характеристики. Едни от тях са по-значими, други са по-малко значими за конкретната личност. Значимостта на елементите на самоописанието и тяхната йерархия, на отделните елементи на тематичната рисунка и тяхната взаимна свързаност могат да се променят под влияние на различни фактори – контекст, жизнен опит, кризисни моменти. Но те са един непосредствен начин да се охарактеризира неповторимостта на личността и нейния вътрешен свят.