Тази учебна дисциплина се изучава в магистърска програма по Детска и юношеска психология. Обучението в дисциплината е практическо и е насочено към овладяване на инструменти за диагностика, които осигуряват първична, експресна и надеждна ориентация в психичното развитие в норма и патология в детството. Вниманието е насочено към изследване на готовността за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, на проблеми на развитието като: тревожност, страхове, депресия, агресия, деструктивно и рисково поведение. както и на взаимоотношенията в семейството и училището (връстници, родителите и учители).

Програмата е разделена на три модула.

Първият модул представя моделите на развитието като основа за психодиагностичното изследване и запознава с принципите за оценка и идeнтифициране на проблема (методи на скринингово психологично проучване и диагностично интервю като метод на психологично оценяване).
Вторият модул запознава студентите с различни методи за оценка на психичното развитие в норма и патология: директно наблюдение, оценъчни (рейтингови) скали, тестове, себеописателни скали.
Третият модул запознава студентите с проективната методология и специфичните особености на различните групи проективни методи.