Курсът дава теоретични и практически знания в областта на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) и методиката на преподаване на английски език в начален етап. Студентите се запознават с традиционните и алтернативните методи на преподаване на английски език. Специално внимание се отделя на развиването на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане), на прилагането на комуникативния подход в класната стая, на подбора и изработването на подходящи методически материали.
Курсът цели да подготви студентите за ролята им на учители по чужд език в начален етап, като им даде достатъчно знания и практически идеи за прилагане в клас. Специално внимание се отделя на развиването на уменията за критично мислене и анализ на езиковите потребности на учениците, на учебната среда и на други фактори, влияещи върху ефективността на учебния процес.