Основна цел на курса е формиране на професионална насоченост на личността на бъдещия предучилищен педагог; обезпечаване на теоретична и проктическа подготовка за развиване на педагогическо съзнание, педагогическо мислене, педагогически способности, професионална компетентност и готовностза иновационна дейност в образователния процес с деца от ранна и предучилищна възраст.Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да:-овладеят основите на теоретико-методологическите знания в областта на съвременната предучилищна педагогика и практика, да се ориентират в спецификата на педагогическата дейност, като приемат, разбират и прилагат в своята практика нейните хуманистични идеи;-изучават задълбочено новите педагогически технологии за възпитание и обучениена дететов ранна и в предучилищна възрастс оглед все по-пълно оползотворяване на индивидуалния възрастов потенциал в неговото огромно разнообразие (специфични образователни потребности);-формират своята професионална позиция на бъдещ предучилищен педагог.