Учебната дисциплина запознава студентите със съвременни концепции и технологии, свързани с работата в дигитална среда и с разработването на цифрово учебно съдържание. Курсът на обучение като цяло демонстрира значимостта на компютърните технологии в обучението. В съдържателно отношение се прави обзор и се разкриват концепциите, свързани с проектиране и създаване на електронни образователни ресурси, в т. ч. с мултимедиен характер. Предвидено е достатъчно време и за практически упражнения в средата на електронната платформа за обучение на университета, както и за самостоятелна творческа работа.