Програмата е ориентирана към въведение в артпедагогиката като наука и практика. Съдържа теоретичен материал по темата – обзор на история на артпедагогиката и арттерапията; понятиен апарат; научна обосновка и специфики, както и богато съдържание на стратегии и техники, приложими в сферата на педагогическото образование и възпитание. Целите са обвързани с основните задачи, следват логиката на курса, предназначен за бъдещи педагози, ресурсни учители, психолози, социални работници и др. специалисти, работещи с деца и възрастни. Важен аспект от програмата е насочеността й към корекционни и възпитателни цели, в основата на които са формите на изкуството.