Учебното съдържание на курса е ориентирано към две основни образователни цели.
Първата, насочва вниманието на студентите магистри към разглеждане на „технологията” в контекста на образователната практика
Втората образователна цел е насочена към използване на интерактивните методи на работа в ДГ и НУ и съчетаването им с т. нар. „традиционни“ методи.