Съдържанието на учебната дисциплина Съвременни аспекти на обучението по Арт технологии, конструиране и техниката в детската градина и началното училище е структурирано в две основни нива: организационно-дидактическо и съдържателно-интегративно.
- Първото ниво обхваща теоретични постановки, базисни за технологичното обучение. Съдържанието включва различни организационни подходи ориентирани към формирането на технологична грамотност и компетентност и по специално за теоретичните основи на арт технологиите, конструирането и техниката.
- Второто ниво включва технологичните знания за свойствата на материалите за конструиране.
Усвояването им изгражда фундамента, който позволява практикуване на специфичната технология на конструирането в предучилищна възраст и начална училищна възраст и работата с различни материали съобразени с възрастовите особености на участниците във възпитателно-образователния процес и образователно-възпитателния процес. Това включва усъвършенстване на знанията за приложенията на материалите, за същността на понятията, тяхната класификация, технологични операции и процеси.