Академичният курс по Педагогика запознава обучаващите с базови знания, свързани с основните параметри на Теорията на възпитанието и на Дидактиката. Студентите формират знания за основни педагогически категории: възпитание, образование, обучение, учене и преподаване, ценности и др. Основен акцент е поставен върху Теорията на обучението (Дидактика), защото Дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в реализацията на който се "вписва" възпитанието.